Milenka.cz - shop - obchodní podmínky


Závazné obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

1. Právní vztahy založené uzavřením kupní smlouvy ke zboží nabízenému na internetovém serveru www.milenka.cz (dále také virtuální obchod) se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb. v platném znění, občanského zákoníku, konkrétně ustanoveními §588 an. a §52 an.
2. Shop může prohlížet a nakupovat v něm pouze osoba , která dovršila věku 18 ti let, souhlasí s reklamačním řádem, obchodními podmínkami Shop.milenka.cz a je si vědoma že prohlíží a nakupuje zboží s erotickým charakterem.
3. Při výběru zboží je důležité zvážit druh, velikost a účel ke kterému zboží kupujete. Vzhledem k tomu , že se jedná o erotické pomůcky je obzvláště důležité dodržovat hygienické zásady a ošetřovat zboží vhodným způsobem s přihlédnutím na materiál a funkčnost výrobku.
4. Při neodborné manipulaci, nedodržování hygienických zásad při ošetřování pomůcek, nebo používání výrobku k jinému účelu než je určeno nemusí být reklamce uznána jako oprávněná. Právo na reklamaci, ale není nijak dotčeno.
5. Zboží na dobírku mohou objednávat pouze osoby s místem doručení na území České republiky. Pokud budete chtít zboží doručit do zahraničí, nebo bude kupující objednávat ze zahraničí, je nutné provést platbu bezhotovostním převodem. Zboží bude následně doručeno za obvyklých podmínek.
6. Osobní data, které uvedete v registračním formuláři chráníme ve smyslu zákona č.101/2000, Sb.,o ochraně osobních údajů. Veškeré údaje budou použity pouze pro vlastní potřeby, pro účely ověření objednávky a doručení zboží.
7. Zákazník může odstoupit od kupní smlouvy v souladu se zákonem č. 367/2000 do 14 dnů od převzetí zboží a to bez udání důvodů. Podrobnější informace najdete v reklamačním řádu Shop.milenka.cz. Na veškeré prodávané zboží poskytujeme záruku 24 měsíců.
8. Kupní smlouva ke zboží nabízenému ve virtuálním obchodu je uzavřena okamžikem doručení potvrzení objednávky, které zašle provozovatel internetového obchodu (dále jen: „prodávající“) na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávce. Kupující vyplněním a odesláním objednávky přes internetový server shop.milenka.cz stvrzuje souhlas s těmito všeobecnými smluvními podmínkami a jeho objednávka je závazná.
9. Po obdržení řádně vyplněné objednávky zašle prodávající kupujícímu formou elektronické pošty na jeho e-mailovou adresu uvedenou v objednávce potvrzení jeho objednávky, čímž dojde k uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím. Kupující tímto uděluje prodávajícímu výslovný souhlas k používání jeho e-mailové adresy pro potřeby šíření obchodních sdělení prodávajícího; tento souhlas může kupující kdykoliv vzít zpět a to zasláním e-mailu na e-mailovou adresu: shop@milenka.cz
10. Zboží bude dodáno dobírkou prostřednictvím držitele poštovní licence, do místa, které kupující uvede ve své objednávce (platí pouze pro území ČR). V případě, že zboží není v okamžiku uzavření smlouvy skladem, bude kupujícímu dodáno ihned poté, co se bude na skladě. O tom musí být kupující bezodkladně informován.
11. Prodávající prohlašuje, že osobní údaje kupujícího uvedené v objednávce zboží budou použity pouze ke zpracování jeho objednávky a tím ke splnění závazku prodávajícího z uzavřené smlouvy a to na dobu 10 let od prvé objednávky. S tímto kupující souhlasí. Kupující má právo kdykoliv požádat o vymazání svých osobních údajů z databáze (zrušení jeho registrace) e-mailem na adrese shop@milenka.cz.

II. Platební podmínky, doručení zboží

Doba doručení se započítává ode dne potvrzení objednávky prodávajícím. Objednávky uskutečněné a potvrzené v pracovní dny od 8.00 do 15.00 jsou odesílány ještě týž den. U služby PPL expres se doba pro doručení do 1 dne započítává vždy ode dne následujícího po potvrzení objednávky. V ostatních případech dle individuální dohody.
Způsoby doručení
ZDARMA do 3 dnů po ČR při obj nad 3000,- Kč
Poštovní dobírkou cca 3-5 dnů Česká pošta - (Poštovné je počítáno dle váhy zásilky a jeho výše je zobrazena před potvrzením objednávky.)
SLOVENSKO doručení 5 dnů - (300,- Kč)

III. Odstoupení od smlouvy

Storno objednávky a odstoupení od kupní smlouvy je možné za určitých podmínek.

storno do 12 hod: zákazník provede storno buď e mailem, nebo telefonicky na kontaktním čísle. Následně bude zaslána zpráva o úspěšném stornování objednávky. Pokud již byla částka uhrazena peníze mu budou vráceny buď převodem, nebo poštovní poukázkou. V tomto případě nebude účtován žádný storno poplatek.

storno z důvodu nedodržení dodací lhůty: v případě, že zboží nebude doručeno v dohodnutém termínu a chyba bude na straně Shop.milenka.cz má zákazník právo odstoupit od smlouvy, kdy nebude zatížen žádnými storno poplatky a peníze mu budou vráceny v plné výši.

storno z důvodu nedodržení dodací lhůty: v případě, že zboží nebude doručeno v dohodnutém termínu a chyba bude na straně Shop.milenka.cz má zákazník právo odstoupit od smlouvy, kdy nebude zatížen žádnými storno poplatky a peníze mu budou vráceny v plné výši.

nepřevzetí zásilky, bezdůvodné storno: v případě,že zboží již bylo odesláno a zákazník objednávku stornuje, zboží nepřevezme, odmítne zboží převzít ve stanovené úložní lhůtě od dopravce či doručitele, nebo zásilka nemohla být doručena z důvodu neoznačené schránky či zvonku. V takovém případě je zákazník povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 500,-Kč a uhradit náklady na poštovné a balné. Výše poštovného a balného je vždy závisla na velikosti a váze odeslaného zboží, kde částka bude doložena dokladem společnosti, která provádí doručování zásilek. Tyto poplatky budou vymáhány dle platných zákonů České republiky.

z důvodu zkvalitňování služeb a prokazatelnosti uskutečnění závazné objednávky kupujícím jsou veškeré telefonické hovory zaznamenávány a u objednávky je ukládana identifikace IP adresy kupujícího.

Zákazník by měl ve vlastním zájmu zboží překontrolovat, zda nenese zjevné známky poškození. Pokud ano , měl by neprodleně informovat o stavu Shop.milenka.cz a postupovat dle reklamačního řádu.

Zákazník souhlasí, že zboží kupuje na vlastní riziko, pro vlastní potřebu. Prodejce neodpovídá za nesprávné použití výrobků a nenese zodpovědnost za případná zdravotní rizika spojená s nevhodným použitím výrobku kupujícím.

Potvrzením objednávky zákazník stvrzuje , že objednávku učinil ze své vlastní vůle, že zde nebyly nenápadně nevýhodné podmínky ze strany prodávajícího a souhlasí se všemi podmínkami zejména podmínkami užití, reklamačním řádem a všeobecnými obchodními podmínkami Shop.milenka.cz

IV. Reklamační řád

1. Zákazník by měl užívat zboží pouze k účelu, ke kterému je zboží určeno. Neodborná manipulace, neodborné zásahy, nebo nedostatečná hygienická péče o výrobek může způsobit, že reklamace bude vyhodnocena jako neoprávněná. Nárok na podání reklamace ale není nijak dotčen a zákazník reklamaci může uplatnit.
2. Vyskytne li se u zboží závada v záruční době, má právo zákazník vadu reklamovat a to bez zbytečného odkladu přímo u Shop.milenka.cz. Záruka poskytnutá na zboží je v délce 24 měsíců a začíná běžet dnem převzetí objednávky
3. Zákazník má vždy právo na reklamační proces. Pokud bude vada uznána jako opodstatněná bude zákazníkovi nabídnuta sleva, pokud nebude snížena funkčnost výrobku. Zákazník má též právo po uplynutí doby stanovené pro reklamační řízení požadovat vrácení celé kupí ceny nebo výměnu za stejné, nebo jiné zboží ve stejné cenové relaci.
4. Reklamace musí být vyřízena včetně odstranění vad bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 pracovních dnů od uplatnění reklamace. Vyjímku tvoří pouze fakt, pokud bude zboží zasláno na odborné posouzení výrobci či jinému odbornému subjektu. V tomto případě je povinnost ze strany prodávajícího informovat o těchto skutečnostech kupujícího a kupující může s prodloužením reklamační lhůty souhlasit. Pokud se obě strany dohodnou na prodloužení reklamační lhůty posouvá se zde doba na vyřízení reklamace na dobu dle dohody.Pokud kupující nesouhlasí s prodloužením lhůty má právo na vrácení kupní částky a odstoupení od kupní smlouvy.
5. Reklamaci může zákazník uplatnit písemně na adresu provozovatele, formou e mailu, nebo osobně v místě pro osobní odběry. Podmínkou pro uplatnění reklamace je zároveň dodání dokladu o koupi, který obdrželi spolu se zbožím.
6. Pokud je reklamace uplatněna a zákazník získá právo na odstranění vady či slevu z ceny původní, je tímto zákazník vázán a nemůže již volbu uplatněného práva měnit. Pokud se nedohodne s reklamačním oddělením jinak.
7. Zákazník má právo do 14 dnů od převzetí zboží odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodů. Rozhodne li se tak, musí dodržet zákonné podmínky pro odstoupení od smlouvy. Vrácené zboží musí být hygienicky naprosto nezávadné, kde tuto skutečnost zkoumáme pod speciální UV lampou, která odhalí jakékoliv změny materiálu po použití vody, mýdla apod. Dále žádáme zákazníky, aby zboží vraceli:
  - kompletní včetně případných komponentů.
  - spolu se zbožím zaslali platný doklad o koupi ( faktura, paragon apod.)
  - aby zboží bylo nepoškozené, nejlépe v originálním obalu.
Právo na odstoupení od smlouvy se tedy nevztahuje zejména na dodávku erotického zboží a spodního prádla, u kterého došlo k porušení originálního obalu, případně pečeti (pokud je zboží nebo jeho obal opatřeno pečetí). Prosíme, vezměte na vědomí, že toto zboží, je svým charakterem velice specifické a nemůže být především z hygienických důvodů vráceno. Zboží bez obalu nebo s porušeným obalem je dále neprodejné. Jistě byste sami nechtěli, aby Vám bylo prodáno zboží bez obalu, nebo dokonce použité.
Kupující má tedy právo odstoupit od smlouvy o dodání erotického zboží a spodního prádla, pouze pokud je toto nepoškozené zboží vráceno prodávajícímu v originálním neporušeném a neotevřeném obalu.
8. Pokud je výrobek shledán v pořádku a splňuje všechny podmínky nutné pro odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodů, je zákazníkovi poukázána kupní cena poštovní poukázkou,nebo bankovním převodem. Formu transferu peněz si může určit po dohodě s Shop.milenka.cz zákazník. Kupní cenou se rozumí cena výrobku, tak jak je uvedena na faktuře. Od této kupní ceny se odečítá rozdíl poštovného a balného, který doplácí Shop.milenka.cz Výsledná cena k vrácení se vypočítá následujícím způsobem. Kupní cena na faktuře-balné ( 52 Kč) – poštovné( 47 Kč) = cena k vrácení. Stejný výpočet vrácení kupní ceny platí i u ostatních reklamačních řízení.
9. Právo na čtrnácti denní bezdůvodné odstoupení od kupní smlouvy a vrácení peněz za zboží se nevztahuje na CD, DVD a VHS nosiče.

V. Závěrečná ustanovení

1.  Provozovatelem virtuálního obchodu www.shop.milenka.cz a tedy prodávajícím je právnická osoba MP House a.s., se sídlem Branická 140/514, 147 00, Praha 4, IČO: 28218221.
2. Stane-li se některé ustanovení těchto všeobecných smluvních podmínek neplatné nebo neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení těchto všeobecných smluvních podmínek platná a účinná.
3. Tyto všeobecné smluvní podmínky jsou platné a účinné ke dni 1.7.2010.